Ovocinárstvo v súlade s prírodou

Po obhliadke parcely a zistení pôdnych, vlhkostných a klimatických podmienok vieme určiť vhodné umiestnenie jednotlivých stromov. Pri výsadbe ovocných drevín je dôležité zohľadniť stanovištné a opeľovacie podmienky jednotlivých druhov a odrôd. Každý druh ovocných drevín má svoje špecifické životné podmienky. Ich zabezpečením vieme docieliť, aby strom nielen rástol, ale aj prinášal kvalitné úrody.
Častou chybou pri výsadbe ovocných stromov býva nevhodne zvolený spon sadeníc. Aby stromy
mohli v dospelosti priniesť plné úrody, potrebujú dostatok priestoru, svetla a vzdušnosti. Stromy
štepené na semenných podpníkoch dosahujú veľkých rozmerov a líšia sa v závislosti od odrôd. Spon výsadby volíme od 6 metrov pri najslabšie rastúcich druhoch a odrodách až po 15 – 20 metrov pri tých najbujnejších. Kým stromy nedosiahnu svoje plné rozmery, priestor medzi nimi je možné využiť na pestovanie iných plodín (ovocné kry, krátkoveké ovocné stromy, poľné plodiny, pastva zvierat, včelia pastva).